Formål, vision & værdigrundlag

Formål

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

 

Vision

Frivilligcenter SR-Bistands vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan blive en del af lokale fællesskaber som aktive medborgere, og hvor alle får den hjælp, de behøver.

 

Mission

Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og fora for borgere og foreninger, der har brug for hjælp og/eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder for at skabe lige muligheder for alle på tværs af køn, alder, etnicitet, social og økonomisk status. Alle kan få brug for hjælp, men alle har også mulighed for at hjælpe sig selv og andre, blandt andet ved at yde en frivillig indsats i civilsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand engagerer, udvikler og medskaber et stærkere og rummeligere civilsamfund.

 

Værdigrundlag

Frivilligcenter SR-Bistand bygger på fem overordnede værdier: Hjælp til selvhjælp, tværfaglighed, rummelighed, ligeværd og netværksskabelse.

Frivilligcenter SR-Bistand er en aktiv aktør i civilsamfundet, som påtager sig en fortalerrolle for socialt udsatte og dårligt stillede borgere.

Frivilligcenter SR-Bistand kapacitetsopbygger, synliggør og skaber netværk mellem de lokale foreninger, samt styrker det frivillige arbejde i lokalområdet, og styrker borgernes muligheder for at deltage heri.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder med hjælp til selvhjælp for at muliggøre empowerment af borgerne.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder løsningsfokuseret, tværfagligt og nytænkende i forhold til de behov og muligheder i civilsamfundet, vi oplever i forbindelse med vores arbejde.

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.