Om os -gammel

Frivilligcenter SR-Bistands historie
Det, der i dag hedder Frivilligcenter SR-Bistand, blev stiftet som en forening den 25. september 1975.

Foreningen blev stiftet af en gruppe studerende på et kursus på Københavns Kommunes Forberedelseskursus. Læs mere…

Formål

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

Vision og mission

Vision

Frivilligcenter SR-Bistands vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan blive en del af lokale fællesskaber som aktive medborgere, og hvor alle får den hjælp, de behøver.

 

Mission

Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og fora for borgere og foreninger, der har brug for hjælp og/eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder for at skabe lige muligheder for alle på tværs af køn, alder, etnicitet, social og økonomisk status. Alle kan få brug for hjælp, men alle har også mulighed for at hjælpe sig selv og andre, blandt andet ved at yde en frivillig indsats i civilsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand engagerer, udvikler og medskaber et stærkere og rummeligere civilsamfund.

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Frivilligcenter SR-Bistand bygger på fem overordnede værdier: Hjælp til selvhjælp, tværfaglighed, rummelighed, ligeværd og netværksskabelse.

Frivilligcenter SR-Bistand er en aktiv aktør i civilsamfundet, som påtager sig en fortalerrolle for socialt udsatte og dårligt stillede borgere.

Frivilligcenter SR-Bistand kapacitetsopbygger, synliggør og skaber netværk mellem de lokale foreninger, samt styrker det frivillige arbejde i lokalområdet, og styrker borgernes muligheder for at deltage heri.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder med hjælp til selvhjælp for at muliggøre empowerment af borgerne.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder løsningsfokuseret, tværfagligt og nytænkende i forhold til de behov og muligheder i civilsamfundet, vi oplever i forbindelse med vores arbejde.

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.

 

Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene. Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

Værdier og etik for rådgivningerne

Den social-juridiske rådgivning er en del af foreningen Frivilligcenter SR-Bistand, og arbejder i overensstemmelse med foreningens overordnede formål, værdier og målsætninger.

 

Rådgivningen er baseret på frivillighed. Dette har været en bærende værdi for Frivilligcenter SR-Bistands arbejde siden grundlæggelsen i 1975. De frivilliges personlige engagement og faglighed giver rådgivningen en ekstra værdi til gavn for udsatte borgere.

 

Rådgivningen varetages af få ansatte og mange frivillige medarbejdere.

 

Vi vægter samtalen med den enkelte borger højt og forholder os konkret til den enkeltes sag, behov og ressourcer.

Alle samtaler med rådgivere er fortrolige og rådgiverne har tavshedspligt. Dog er vi underlagt underretningspligten, der omfatter børn og unge under 18 år, der lever i en alvorlig truet livssituation eller borgere, der overtræder straffeloven §253. Det skal dog tilføjes, det er yderst sjældent, at vi er omfattet af underretningspligten. Læs mere om underretningspligten her.

 

Faglighed og engagement er værdier i rådgivningen, og Frivilligcenter SR-Bistand stiller krav til de frivillige rådgiveres uddannelse, og lægger vægt på grundighed i introduktionen til rådgivningen og arbejdsgangene. Der er mentorordning for rådgivere i opstartsfasen og regelmæssige rådgivermøder med sparring og faglige oplæg. Dette sikrer både viden om faglig og korrekt rådgivning samt viden om rådgivningens retningslinjer, såvel som evne til refleksion over det, der sker i rådgivningsprocessen.

 

Rådgivernes rolle er at sikre et professionelt og empatisk forløb, som kræver en fordomsfri, guidende, aktivt lyttende og sparrende rådgivning. Rådgiverne skal handle reelt og loyalt overfor de hjælpsøgende.

Faglig tilgang til rådgivningerne

Frivilligcenter SR-Bistand stiller høje krav til det faglige niveau i rådgivningerne.

 

I den social-juridiske rådgivning er de frivillige rådgivere uddannede jurister og socialrådgivere eller studerende på sidste del af deres uddannelse. Da mange af henvendelserne drejer sig om forvaltnings- og socialretlige spørgsmål, har rådgiverne interesse for og et stort kendskab til forvaltningsret. Derudover drejer mange henvendelser sig om kontraktret, familiearveret, ansættelsesret og lejeret, som enten besvares telefonisk eller skriftligt. Rådgiverne kan formulere klager til offentlige myndigheder og øvrige instanser indenfor privatretten.

 

I gældsrådgivningen har de frivillige enten juridisk eller finansiel/økonomisk uddannelsesbaggrund og er ligeledes enten færdiguddannet eller på sidste del af uddannelsen. Rådgivere med juridisk baggrund hjælper især i sager om forældelse, kontraktret og konkursret, men også andre juridiske problemstillinger så som kreditret, inkasso og skilsmisseret er typiske rådgivningsområder.

Finansielle rådgivere hjælper i omlægning af lån og andre kreditaftaler, således at borgerne opnår et større rådighedsbeløb. Der rådgives også i budgetlægning. Rådgiverne i gældsrådgivningen har kvalifikationer til at kunne ansøge om eftergivelse af offentlig gæld og gældssanering i samråd med borgerne.

 

Som kommunikationsværktøj anvendes Transaktionsanalyse, som supplement til de frivilliges uddannelse. Dette for at opnå et professionelt, ligeværdigt og imødekommende forløb med borgerne.

 

Der lægges vægt på grundighed i introduktionen af nye frivillige både med hensyn til rådgivning, arbejdsgange og samtaler med borgerne. I opstartsfasen tilknyttes nye frivillige en erfaren rådgiver, der vejleder i besvarelse af de indkomne henvendelser.

 

I begge rådgivninger arbejdes der i teams for at optimere rådgivningen, så borgerne får den bedste hjælp.

Organisationsdiagram

Bestyrelse

Jan Malinowski – formand

 

Uddannelse og arbejde: Bachelor i jura – ansat i Københavns Kommune.
Motivation for at sidde i bestyrelsen:
Jeg mener, at alle mennesker bør få mere end én chance for at få et bedre liv. Vores opgave er at lytte til og forstå folk med problemer. Vores opgave er så at at hjælpe dem – med rådgivning, sagbehandling eller give dem et blidt skub, så de kan komme på rette vej i resten af deres liv.

Louise Boye Larsen – næstformand

Uddannelse: Cand.scient.adm og socialrådgiver.
Til daglig arbejder jeg som udviklingskonsulent i en kommune med fokus på at styrke indsatsen for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Tidligere har jeg været ansat i Socialt Udviklingscenter SUS, hvor jeg har arbejdet med udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner, organisationer m.v. Jeg har endvidere været både ansat og frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Jeg sidder i bestyrelsen for Frivilligcenter SR-Bistand da jeg mener, at organisationen er en stærk aktør på det frivillige område med en bred vifte af tilbud. Som bestyrelsesmedlem er jeg meget motiveret for at sikre, at de tilbud og indsatser, der tilbydes er af høj kvalitet og båret af stort engagement.. Jeg er helt særligt optaget af at sikre sammenhængende, helhedsorienterede og tværfaglige forløb, hvor borgeren er i centrum.

Charlie Stjerneklar Zacher Tibu – kasserer

(Foto og tekst kommer snarest)

Fasael Rehman – menigt bestyrelsesmedlem

 

Som sociolog og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen arbejder jeg for et samfund, hvor vi sikrer en ansvarlig og ordentlig socialpolitik, som giver tryghed, værdighed og nærhed for store og små. Jeg ønsker plads til initiativ og frivillighed, og at Frivilligcenter SR-Bistand kan styrke medborgerskab og sikre, at give brugerne en vifte af tilbud og værktøj. Kort sagt – arbejder jeg for et trygt og levende samfund, som er præget af engagement og mere samhørighed.
Uddannelse: Sociolog (cand.scient.soc) og brandmand. Kommunalbestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kommune og ansat i Rigspolitiet.

Ulla Ackermann – menigt bestyrelsesmedlem

 

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet som frivillig rådgiver i 10 år hos Frivilligcenter SR-Bistand.

Har været tillidsmand og siddet i samarbejdsudvalget i mit tidligere job. Jeg forsøger også at deltage i arbejdet med at gøre Frivilligcenter SR-Bistand mere synlig.
Som frivillig rådgiver forsøger jeg at hjælpe borgerne med at finde rundt i systemet. Som medlem af bestyrelsen er jeg glad for at kunne være med til at finde nye projekter, således at vi kan hjælpe endnu flere. Jeg forsøger gennem mit netværk at høre, hvad andre gør og undersøger om vi kan bruge det.

Anette Blakskjær Klæbel – medarbejderrepræsentant (koordinator for social-juridisk rådgivning og gældsrådgivning)

 

Jeg er uddannet cand. Jur. med speciale i ansættelsesret.
Jeg har valgt at arbejde for Frivilligcenter SR-Bistand, da jeg via min uddannelse har opnået kompetencer, der kan hjælpe andre, som står i en retsmæssig svær situation. Mange mennesker har i disse år fået økonomiske problemer som følge af finanskrise, arbejdsløshed og lovmæssige stramninger.

 

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis rådgivning og retshjælp til mennesker i udsatte positioner – denne opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Dertil har vi et godt fællesskab og arbejder sammen med meget engagerede frivillige, der har samme ønske om at give en hånd med til at hjælpe andre mennesker.

Medarbejdere og frivillige

Anette Blakskjær Klæbel – koordinator for social-juridisk rådgivning og gældsrådgivning
Jeg er uddannet cand. Jur. med speciale i ansættelsesret.
Jeg har valgt at arbejde for Frivilligcenter SR-Bistand, da jeg via min uddannelse har opnået kompetencer, der kan hjælpe andre, som står i en retsmæssig svær situation. Mange mennesker har i disse år fået økonomiske problemer som følge af finanskrise, arbejdsløshed og lovmæssige stramninger.

 

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis rådgivning og retshjælp til mennesker i udsatte positioner – denne opgave vil jeg gerne være med til at løfte. Dertil har vi et godt fællesskab og arbejder sammen med meget engagerede frivillige, der har samme ønske om at give en hånd med til at hjælpe andre mennesker.

Pia Ankerstjerne Skjalm – receptionist

Min uddannelsesmæssige baggrund, er en Gl. HF- eksamen.

 

Jeg har et langt arbejdsliv bag mig, hvor mennesker i alle aldre, altid har haft min arbejdsinteresse, og min arbejdskraft er derfor altid blevet lagt der.

 

Jeg er nu i fleksjob i Frivilligcenteret SR-Bistand, og har været ansat her siden januar 2009.

 

Jeg nyder at være her, da vores hverdag er forskellig, og vi alle gør hvad vi kan, for at gøre en forskel, på hver vores måde.

 

Og vi kan mærke, at det vi gør hjælper.
– Det er så dejligt livsbekræftende.

 

Kim Lundsgaard Kjær – socialrådgiver
Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder i den social-juridiske rådgivning tre dage ugentlig. Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand, fordi jeg her møder mennesker – personligt og telefonisk – som henvender sig med forskellige sociale problemstillinger. I min egenskab af socialrådgiver med mine faglige kompetencer og engagement, finder jeg det spændende og udfordrende at arbejde med sociale problemer og løsningsmodeller. Det er udfordrende at have mulighed for at hjælpe mennesker med løsning af problemer, som kan være besværliggjort i for eksempel kommunens forvaltning eller jobcentret. For mig som socialrådgiver – og af medmenneskelig interesse – er det tilfredsstillende at medvirke til, at mennesker bliver bedre ”klædt på” til at håndtere og løse egne sociale problemer.

Henrik Olsen – konsulent, (konstitueret centerleder)
Jeg har arbejdet i en række NGO’er, og er p.t. også ansat som fundraiser og udviklingsmedarbejder i fødevareBanken, hvor jeg tidligere har haft en række andre funktioner. Jeg er desuden i bestyrelsen for et par foreninger. Fra 2008 – 2013 var jeg centerleder i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.
Mit arbejde hoa Frivilligcenter SR-Bistand giver god mening fordi foreningen, med både en bred vifte af egne aktiviteter og kontakt til lokale foreninger, har gode muligheder for at gøre en forskel.


Helle Krogh Jørgensen – jurist

Jeg har været ansat i Frivilligcenter SR-Bistand siden 1995.
Jeg har en bred juridisk baggrund inden for det sociale område og bruger dagligt min erfaring til at hjælpe borgere, som er kommet i klemme i systemet. Primært fungerer jeg som specialist på dagpengeområdet for HK, som betaler Frivilligcenter SR-Bistand for sagsbehandlingen.

 

Det er ikke altid, at vi kan vinde en sag for en borger, men det gode ved at være på Frivilligcenter SR-Bistand er, at vi har mulighed for at hjælpe borgerne til en afklaring og det er også at hjælpe.

Line Ellen Krabek – Frivillig- og foreningskonsulent

Antropolog

Gennem min uddannelse, mit tidligere arbejde i andre ngo’er og mit frivillige virke har det sociale arbejde og de gode fællesskaber været et fokus for mig. Det fokus er jeg glad for også at møde og være en del af i Frivilligcenter SR-bistand. Som frivillig- og foreningskonsulent støtter og hjælper jeg nye foreninger og gode initiativer videre, så det bliver lettere at gøre en forskel. Jeg har selv været med til at opstarte foreninger og er stadig frivillig i bestyrelsen – og jeg kender derfor til arbejdet og de udfordringer, der kan opstår. Jeg er derfor glad over at kunne stå til rådighed for at hjælpe med sparring og udvikling for alle foreninger og ildsjæle, der vil engagere sig i frivilligt arbejde – så vi sammen kan støtte om netop socialt arbejde, frivillighed og fællesskaber.

Frivillige:

65 frivillige kolleger er tilknyttet Frivilligcenter SR-Bistand. Uden dem var vores arbejde ikke muligt!

 

Vedtægter og økonomi

Tilskudsgivere og donatorer

Frivilligcenter SR-Bistand yder gratis og anonym rådgivning til mennesker med behov for hjælp.

Tusind tak til vores tilskudsgivere og donatorer, som gør det muligt for os at forbedre den social-juridiske rådgivnig for brugerne i det sociale system og samtidigt udbrede det frivillige foreningsarbejde.

Er du eller din organisation interesseret i at støtte Frivilligcenter SR-Bistand, kan du kontakte os på:

Telefon:  35 39 71 97

Mail: srb@sr-bistand.dk

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

team_image

Direktør Henry Jørgensen & hustru Rigmor Jørgensens Fond

team_image

Bispebjerg Lokaludvalg

Ellen Hørups Fond

Otto og Gerda Bings mindelegat

Birthe Justesens Fond

Metro-Schrøder Fonden

Fondation Juchum

Asta og Julius P. Justesens Fond

Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

Erik Birger Christensens Fond

Grosserer HP Strengberg & Hustru Kristiane Strengbergs Mindelegat

Solar fonden af 1978

Enid Ingemanns Fond

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Det Arnstedtske Familiefond

Privatlivs- og cookiepolitik

Klageadgang