Hvem er vi?

Om Frivilligcenter SR-Bistand

Frivilligcenter SR-Bistand er en frivillig, uafhængig social forening og NGO. Frivilligcenter SR-Bistands mission er at understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund gennem gratis hjælp og vejledning. Vi yder gratis, professionel rådgivning indenfor juridiske og økonomiske områder og vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. 

 

Frivilligcenter SR-Bistand består af to dele: Frivilligcentret og rådgivningen.  

 

  • I rådgivningen kan du få gratis, professionel rådgivning af vores kompetente frivillige rådgivere. Vi yder gratis retshjælp og socialrådgivning samt økonomi- og gældsrådgivning. Desuden tilbyder vi en gratis bisidderordning i særlige sager om rehabilitering.  
  • I frivilligcentret gør vi det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig. Vi arbejder for at give alle mulighed for at engagere sig og tage del i frivillige fællesskaber. Vi yder konsulentbistand til frivillige og foreninger, organiserede som uorganiserede, synliggør frivillige aktiviteter, understøtter, samarbejder og mobiliserer frivillige. 

 

Frivilligcenter SR-Bistands tilbud henvender sig til alle, der kommer ud for situationer i livet, som kan være svære at overskue og håndtere alene. Alle vores tilbud er gratis og ydes af frivillige med en høj faglig baggrund inden for hvert område. Vores rådgivning overholder alle kvalitetsstandarder og er akkrediteret af RådgivningsDanmark. 

Formål, vision og værdigrundlag

Formål

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter, og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

 

Vision

Frivilligcenter SR-Bistands vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle kan blive en del af lokale fællesskaber som aktive medborgere, og hvor alle får den hjælp, de behøver.

 

Mission

Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og fora for borgere og foreninger, der har brug for hjælp og/eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder for at skabe lige muligheder for alle på tværs af køn, alder, etnicitet, social og økonomisk status. Alle kan få brug for hjælp, men alle har også mulighed for at hjælpe sig selv og andre, blandt andet ved at yde en frivillig indsats i civilsamfundet.

Frivilligcenter SR-Bistand engagerer, udvikler og medskaber et stærkere og rummeligere civilsamfund.

Værdigrundlag

Frivilligcenter SR-Bistand bygger på fem overordnede værdier: Hjælp til selvhjælp, tværfaglighed, rummelighed, ligeværd og netværksskabelse.

Frivilligcenter SR-Bistand er en aktiv aktør i civilsamfundet, som påtager sig en fortalerrolle for socialt udsatte og dårligt stillede borgere.

Frivilligcenter SR-Bistand kapacitetsopbygger, synliggør og skaber netværk mellem de lokale foreninger, samt styrker det frivillige arbejde i lokalområdet, og styrker borgernes muligheder for at deltage heri.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder med hjælp til selvhjælp for at muliggøre empowerment af borgerne.

Frivilligcenter SR-Bistand arbejder løsningsfokuseret, tværfagligt og nytænkende i forhold til de behov og muligheder i civilsamfundet, vi oplever i forbindelse med vores arbejde.

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.

Læs mere om vores historie her

Bestyrelse i Frivilligcenter SR-Bistand

Jan Makolowi
Jan Malinowski – formand

 

Bachelor i jura, ansat i Københavns Kommune.

 

Jeg mener, at alle mennesker bør få mere end én chance for at få et bedre liv. Vores opgave er at lytte til og forstå folk med problemer og derefter hjælpe dem – med rådgivning, sagbehandling eller give dem et blidt skub, så de kan komme på rette vej i resten af deres liv.

Louise Boye Larsen
Louise Boye Larsen – næstformand

 

Cand.scient.adm og socialrådgiver.

 

Til daglig arbejder jeg som udviklingskonsulent i en kommune med fokus på at styrke indsatsen for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Tidligere har jeg været ansat i Socialt Udviklingscenter SUS, hvor jeg har arbejdet med udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner, organisationer m.v. Jeg har endvidere været både ansat og frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

 

Jeg sidder i bestyrelsen for Frivilligcenter SR-Bistand, da jeg mener, at organisationen er en stærk aktør på det frivillige område med en bred vifte af tilbud. Som bestyrelsesmedlem er jeg meget motiveret af at sikre, at de tilbud og indsatser, der tilbydes, er af høj kvalitet og båret af stort engagement. Jeg er helt særligt optaget af at sikre sammenhængende, helhedsorienterede og tværfaglige forløb, hvor borgeren er i centrum.

HO foto
Henrik Olsen – kasserer

 

Jeg arbejder som sekretariatschef i FødevareBanken, en NGO i Nordvest, og er også med i et par andre foreningsbestyrelser. Desuden har jeg været ansat i Frivilligcenter SR-Bistand over en årrække, senest som konstitueret centerleder i 2020 og 2021, så jeg kender foreningen fra den side.

 

Som kasserer kommer jeg til at samarbejde med centerleder og bogholder om budgetter, økonomistyring, regnskab m.m. mellem møderne.

Alia (2)
Alia Koleilat – medarbejderrepræsentant

 

Jurist og ansat i Frivilligcenter SR-Bistand.

 

Jeg er uddannet jurist med en bred juridisk baggrund inden for bl.a. udlændingeret, socialret og gældsrådgivning.

Jeg har en del erfaring med frivilligt arbejde, og det har altid været vigtig for mig at kunne hjælpe mennesker – især dem der står i en sårbar situation.

MAJ foto
Michael Ankjær-Jensen – bestyrelsesmedlem

 

Jeg er statsautoriseret revisor og partner i Redmark med erfaring fra en række NGO’er.

 

Mine kompetencer ligger inden for den økonomiske styring af en forening, og derudover har jeg stor erfaring med de problemstillinger, en bestyrelse i en forening står over for. Jeg håber også at være en kvalificeret sparringspartner for vores rådgivningstilbud.

MBH foto
Marie Baad Holdt – bestyrelsesmedlem

 

Jeg har over 20 års erfaring i samarbejdet med frivillige, både som “menig” frivillig, frivillig leder af frivillige, ansat med ansvar for frivillige, ansat på det strategiske plan i frivilliginvolverende organisationer og siden 2013 som ekstern konsulent på frivilligområdet igennem Ingerfair.

 

Jeg ønsker at bidrage både til at gøre Frivilligcenter SR-Bistand til et bedre sted at være frivillig og til at udvikle den del af Frivilligcenter SR-Bistands arbejde, der handler om at rådgive og understøtte udviklingen af den lokale frivillighed.

Sarah-Borger--hires-03a
Sarah Borger – bestyrelsesmedlem

 

Cand.komm. og selvstændig kommunikatør

 

Jeg er uddannet kommunikatør og har de sidste mange år arbejdet i NGO- og frivilligsektoren i forskellige stillinger, de seneste par år som selvstændig konsulent. Jeg er især optaget af at få de store kommunikationsstrategiske linjer til at spille godt sammen med den praktiske virkelighed i de små og mellemstore organisationer – med både dens begrænsinger og dens muligheder.

 

Jeg glæder mig til at smide mine erfaringer i puljen, når vi skal kigge på branding og formidling, så langt flere kan kende til of forstå vigtigheden af Frivilligcenter SR-Bistands arbejde. Og jeg glæder mig til at bidrage til arbejdet for bedst muligt at understøtte de lokale organisationer og frivillige.

Nickels M. Köhling – bestyrelsesmedlem

 

(Foto og tekst er på vej)

Eva_lowres-8961
Eva Gierding – suppleant

 

Jeg er uddannet jurist og har mange års erfaring med ledelse, organisationsudvikling og strategi samt HR-jura. Jeg har min egen konsulentvirksomhed, hvor jeg rådgiver inden for HR-jura/personalejura. Herudover arbejder jeg som frivillig i Danners åbne rådgivning og som jurist i Exitcirklen.

 

Jeg ønsker at bringe min faglighed og mit engagement i spil til gavn for Frivilligcenter SR-Bistand.

pernille
Pernille Gry Petersen – suppleant

 

Uddannet cand.soc. i socialt arbejde, projekt- og forandringsleder samt socialrådgiver.

 

Jeg er ansat som projektleder og leder af frivillige i pårørendeforeningen SAVN. Jeg er derudover censor på flere samfundsvidenskabelige uddannelser og frivillig i forskellige sammenhænge. Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med socialt arbejde på tværs af civilsamfundet og den offentlige og private sektor – først som praktiker, siden som embedsmand og nu som leder i en NGO.

 

Min erfaring og viden om de problemstillinger og emner, som Frivilligcenter SR-Bistand i det daglige tager hånd om, er derfor bred. Det glæder mig derfor, at jeg gennem bestyrelsesarbejdet kan bringe det i spil og medvirke til at styrke frivilligcentrets arbejde og indsatser til gavn for brugerne.

Medarbejdere

Sol
Solveig Dam – centerleder

 

E-mail: sda@sr-bistand.dk

 

Jeg har en bred erfaring fra civilsamfundet og har altid interesseret mig for at skabe løsninger til gavn for de mest udsatte. Professionelt har jeg primært arbejdet med fundraising og min faglige kæphest er samskabelse. Ved at arbejde sammen på tværs af sektorer, og sammen indenfor sektorerne, tror jeg på at vi finder den stærkeste katalysator for den forandring vi ønsker at skabe for vores målgrupper.

Gennem mit virke i Frivilligcenter SR-Bistand håber jeg at kunne bidrage til at bygge de vigtige broer ud i fællesskaberne, understøtte det vigtige frivillige engagement i lokalområdet og sikre at Frivilligcenteret kontinuerligt bidrager til, og udvikler viden indenfor, den frivillige sektor. Samtidig med at vi arbejder målrettet med at udvikle vores rådgivningstilbud, så vi hele tiden skaber de bedst mulige løsninger for vores målgrupper.

Jeg er vokset op på Nørrebro og bor her i dag med min mand og mine to børn. Derfor er det også helt fantastisk at få mulighed for at udvikle og understøtte det frivillige arbejde i denne skønne mangfoldige bydel.

Pia Ankerstjerne Skjalm – receptionist

 

E-mail: pia@sr-bistand.dk

 

Min uddannelsesmæssige baggrund er en Gl. HF- eksamen.

 

Jeg har et langt arbejdsliv bag mig, hvor mennesker i alle aldre altid har haft min arbejdsinteresse. Min arbejdskraft er derfor altid blevet lagt der. Jeg er nu i fleksjob i Frivilligcenter SR-Bistand og har været ansat her siden januar 2009.

Jeg nyder at være her, da vores hverdag er forskellig, og vi alle gør, hvad vi kan for at gøre en forskel på hver vores måde. Og vi kan mærke, at det, vi gør, hjælper – det er så dejligt livsbekræftende.

thumbnail_received_1208100119711581
Jens Emil Skovdal Hach – projektkoordinator for gælds- og økonomirådgivningen

 

E-mail: jeh@sr-bistand.dk

 

Jeg er nyuddannet jurist og har, før jeg blev fastansat i Frivilligcenter SR-bistand, været frivillig som studentermedhjælper i to år. Jeg nyder at gøre en forskel for borgere, der har brug for rådgivning i forhold til håndteringen af deres gæld, samt at klare udfordringen i at forhandle med en borgers eventuelle kreditorer. Desværre er det ikke alle borgere, der kan få præcis, hvad de ønsker.  Men det er rart for mig at vide, at vi i Frivilligcenter SR-bistand altid er klar til at give det et skud.

Kim
Kim Lundsgaard Kjær – socialrådgiver

 

E-mail: kil@sr-bistand.dk

 

Jeg er uddannet socialrådgiver og arbejder i den social-juridiske rådgivning tre dage ugentlig. Jeg arbejder i Frivilligcenter SR-Bistand, fordi jeg her møder mennesker – personligt og telefonisk – som henvender sig med forskellige sociale problemstillinger. I min egenskab af socialrådgiver med mine faglige kompetencer og engagement finder jeg det spændende og udfordrende at arbejde med sociale problemer og løsningsmodeller.

Det er udfordrende at have mulighed for at hjælpe mennesker med løsning af problemer, som kan være besværliggjort i for eksempel kommunens forvaltning eller jobcentret. For mig som socialrådgiver – og af medmenneskelig interesse – er det tilfredsstillende at medvirke til, at mennesker bliver bedre “klædt på” til at håndtere og løse egne sociale problemer.

helle
Helle Krogh Jørgensen – jurist

 

E-mail: hkj@sr-bistand.dk

 

Jeg har været ansat i Frivilligcenter SR-Bistand siden 1995.
Jeg har en bred juridisk baggrund inden for det sociale område og bruger dagligt min erfaring til at hjælpe borgere, som er kommet i klemme i systemet. Primært fungerer jeg som specialist på dagpengeområdet for HK, som betaler Frivilligcenter SR-Bistand for sagsbehandlingen.

Det er ikke altid, at vi kan vinde en sag for en borger. Men det gode ved at være på Frivilligcenter SR-Bistand er, at vi har mulighed for at hjælpe borgerne til en afklaring, og det er også at hjælpe.

1633703278725 (1)
Ida Amelia Elmenhoff Fremm – frivillig- og foreningskonsulent

 

E-mail: if@sr-bistand.dk

 

Jeg er cand.mag. i kultur- og sprogmødestudier og kommunikation. Gennem mit studie har jeg blandt andet arbejdet med, hvordan vi kan skabe mangfoldige fællesskaber og positiv social forandring.

Derudover har jeg erfaring fra forskellige NGO’er både som ansat og frivillig. I Frivilligcenter SR-Bistand er jeg glad for at få mulighed for at møde en masse engagerede ildsjæle i de frivillige foreninger og understøtte deres vigtige arbejde.

Pernille
Pernille Andersen – projektmedarbejder for bisidderordningen

 

E-mail: pea@sr-bistand.dk

 

Socialrådgiver.

 

Jeg er uddannet socialrådgiver og har været i huset i mange år, både som frivillig i Den Social-Juridiske Rådgivning og som ansat sagsbehandler til HK-sagerne. I bisidderordningen vil jeg koordinere bisidningsforløbende samt varetage en del administrative opgaver.

Alia (2)

Alia Koleilat – Jurist og projektleder for den social-juridiske rådgivning

E-mail: ak@sr-bistand.dk

 

Jeg er uddannet jurist med en bred juridisk baggrund indenfor bl.a. udlændingeret og socialret. Endvidere har jeg tidligere været projektmedarbejder for vores gældsrådgivning. Ellers har jeg en del erfaring med frivilligt arbejde. Det har altid været vigtigt for mig at kunne hjælpe mennesker – især dem der står i en sårbar situation.

Som projektleder og jurist vil jeg hjælpe med at udvikle og udvide Frivilligcenters social-juridiske retshjælp, samt bidrage med bl.a. vejledning, sagsbehandling, rekruttering af frivillige og kvalitetssikring m.m.

Samarbejdet med Frivilligcenter SR-bistands samarbejdspartnerne er også vigtigt. Dette vil betyde, at endnu flere vil kunne få den rette hjælp.

HVEM ER VI?

Frivilligcenter SR-Bistand er en lille NGO beliggende på Nørrebro i København.

 

Vi tilbyder gratis, landsdækkende social-juridisk rådgivning samt gælds- og økonomirådgivning til borgere. Derudover har vi et bisidderprojekt. Vi fungerer desuden som frivilligcenter for Nørrebro og Nordvest. Her yder vi gratis hjælp til foreninger og gør det nemmere at være forening eller frivillig.